පඥ්ඥාවන්තස්ස අයං ධම්මෝ – නායං ධම්මෝ දුප්පඥ්ඥස්ස

මේ ධර්මය නුවණ ඇත්තාට මිස නුවණ නැත්තාට නොවෙයි..

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *