උදේම අවදිවීම

උදේ පාන්දර අවදිවෙලා, මුව දොවා, පැන් වීදුරුවක් පානය කරලා, භාවනා කරලා වැඩ පටන් ගන්න අය, චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය හොඳින් පවත්වනවා

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *