මහියංගන දරුවන්

නොවැම්බර් 8 වැනිදා මහියංගන දරුවන් වත්තේගමට කැඳවාගෙන, ඊයේත් අදත් බෙහෙත් පැන් නාවා, තෙල් බෙහෙත් ගා, අද දවසේදී නැවත පිටත් කළ බව කණිෂ්කා දියණිය හා ධනුෂ්කා දියණිය අපට දන්වා සිටියා. නැවත ඒ අය දෙසැම්බර් මුල සතියේ කැඳවාගන්නයි අදහස. දරු දෙපළට උපකාරවීම සඳහා ඉදිරිපත් වන පිරිස හරිම කරුණාවන්ත නිසාම සෑහෙන ගුණයක් පෙන්නුම් කරන බවයි මාගේ විශ්වාසය. මේ දරු දෙපළගේ සම්පූර්ණ සුවය පතන්න. කරණීයමෙත්ත සූත්‍රය හත් වරක් බැගින් වරින් වර දේශනා කරමින් දරුවන්ට සෙත් පතන්න

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *