අටවිසි බෝධීන් වහන්සේ තැන්පත් කිරීම

අද උදේ සඳුන් අරණ සේනාසනයේදී අටවිසි බෝධීන් වහන්සේ තැන්පත් කිරීමේ පින්කම දියත් කළා. මේ සඳහා උදව් උපකාර කළ සියලු දෙනටම පින් හා දීර්ගායූෂ පතනවා. මේ පින් අනුමෝදන්ව සැපවත් වෙත්වා! සුවපත් වෙත්වා!

seelagawesi thero
sandunarana

Pirith Chanting and Meditation

අද උදේ අපි මහනුවර රන්වන් බෝධීන් වහන්සේ අභියස භාවනා කරලා, බොජ්ඣංග ධර්ම සජ්ඣායනා කළා. නාථ දේවාලය අභියස සිල් ගත් පිරිසට ඉඳියප්පන් පාර්සල් 40ක්ප රිත්‍යාග කිරීමට අවස්ථාව උදා වුනා. 
මේ පින්කම ඇසුරින් සියලු ලෝ වැසියන්ගේ සැපය, සුවය හා යහපත ප්‍රාර්ථනා කළා.