මහනුවර රන්වන් බෝධීන් වහන්සේ අභියස මෛත්‍රී භාවනාව හා බොජ්ඣංග ධර්ම සජ්ඣායනාව

2019 ජනවාරි දෙවැනිදා මහනුවර රන්වන් බෝධීන් වහන්සේ අභියස මෛත්‍රී භාවනාව හා බොජ්ඣංග ධර්ම සජ්ඣායනාව සිදුකරනු ලැබුවා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *