මහනුවර රන්වන් බෝධීන් වහන්සේ අභියස මෛත්‍රී භාවනාව හා බොජ්ඣංග ධර්ම සජ්ඣායනාව

2019 ජනවාරි දෙවැනිදා මහනුවර රන්වන් බෝධීන් වහන්සේ අභියස මෛත්‍රී භාවනාව හා බොජ්ඣංග ධර්ම සජ්ඣායනාව සිදුකරනු ලැබුවා.

Donation to 150 kids

2019 ජනවාරි පළමු වැනිදා දරුවන් 150 දෙනෙකු සඳහා පාසැල් පොත් බෙදා දෙන්නට කටයුතු කරනු ලැබුවා. ගෝමරය කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ දරුවන් වෙනුවෙන් අවශ්‍ය සපත්තු පරිත්‍යාග කරන්නට අපි කටයුතු සංවිධානය කරගන්නවා. මේ සඳහා උදව් උපකාර කළ සියලු දෙනාටම අපගේ කෘතවේදීභාවය පළ කර සිටිනවා.