විදේශීය තරුණයෙකු පැවිදි වීම

අද දින මාගේ සිත අතීතයට ගමන් කළා. වයස අවුරුදු 19 යේදී භාවනාව කෙරෙහි උනන්දු වූ නිසාම අවුරුදු 27 දී පැවිදි ජීවිතයට ඇතුලත් වන්නට තීරණය කළා. මටම ආවේනික සදහම් සේවාවක් ආරම්භ කළා. අද දවසේදී හැකි වුනා සඳුන් අරණ සේනාසනයේදී පළමු පැවිදි පින්කම වෙනුවෙන් මුලසුන හොබවන්න. විදේශීය තරුණයෙකුට පැවිදි දම් පුරන්නට අවකාශය ලබාදීමේදී ගෞරවණීය එප්පාවල සාගර ස්වාමීන් වහන්සේද, ගෞරවණීය එප්පාවල සිරිනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේද, ගෞරවණීය යද්දෙහිමුල්ලේ ලක්ඛණ ස්වාමීන් වහන්සේද වගකීමෙන් යුතුව එම කටයුත්ත මැනවින් මෙහෙය වන්නට ඉදිරිපත් වුනා. ශාසනික ප්‍රතිපදාවන් ගරු කරන පිරිසකට සහයෝගය දෙන්නට ලැබීම ගැන සතුටුයි. මෙහි පින්තූර නොමැත්තේ පැවිදි බිමට පත් නවක සාමනේරයන් වහන්සේගේ බලවත් ඉල්ලීම නිසයි. සුඛිත මනෝ නමින් අද දින පැවිදි වන්නට වූ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට දිගාසිරි පතමි

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *