සෑම කටයුත්තකම අනලසව යෙදෙන්න. වඩාත් නිර්මාණශීලි නුවණින් කටයුතු කළමණාකරණය කරන්න. දක්ෂ අත්දැකීම් බහුල චරිතයක හිමිකරුවෙකු වේ.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *