හිතේ හැටියට ලෝකය ගලපන්න යාමෙන් තමා වෙහෙසට පත් වෙනවා. හිත නිදහස් කරගන්න උත්සහ කිරීමයි වටින්නේ.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *