අද දවස මා ගත කරන්නේ බොහෝම ඉවසීමෙන්. මා සසර අඩුවෙන් ම පුරුදු කළ පාරමිතාවයි ඉවසීම. සසර ගමනේදී Checkmate කළ අවස්ථා කොතෙකුත් ඇති බව සිහිපත් වන අවස්ථා උදාවෙනවා. අදත් එහෙම එකක් කරන්න සිදුවීම ගැන මා තුල සතුටක් නම් නැහැ. ඒ නිසාම අද දවස බොහෝමත් ම ඉවසීමෙන් ගතකරනවා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *