“ලෝකය දැඩිව ගෙන තම අභිමතය පරිදි පවත්වන්නට යාම කෙතරම් භයානකද?” යන්න වටහා ගන්නේ නම් සිත කුසලයටම බරවේ. එහි ආශ්චර්යය වන්නේ චාග සම්පත්තිය මතුවීමයි. අත්හැරීමෙන් ලැබෙන සතුට වඩ වඩාත් සමීප කරදෙනු ලබන්නේ චාගය විසින්මයි. මේ සතුට නිරාමිස සතුටම වේ. ඔබත් මේ ගැන අවධානය යොමුකර සැබැවින් ම දුකින් නිදහස් වේවා! යැයි කරුණාධ්‍යාශයෙන් ම ප්‍රාර්ථනා කරමි.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *