අපට සැනසීමක් වන රටට ලෝකයට ආශීර්වාදයක් වන සතර බ්‍රහ්මවිහරණ පුරුදු පුහුණු කරමු.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *