මුතියංගන රජමහා විහාරයේ ආනන්ද බෝධීන් වහන්සේ අභියස බුදුගුණ ආශීර්වාදය

මුතියංගන රජමහා විහාරයේ ආනන්ද බෝධීන් වහන්සේ අභියස බුදුගුණ ආශීර්වාදය කරන්නටත්, පිරිත් දේශනා කරන්නටත් අපට අවස්ථාව උදා කරගත හැකි වුනා. සහභාගී වූ සියලුම දෙනාට පිරිත් පැන් බෙදාදුන්නා. සියලු දෙනාම බොහෝමත්ම මෛත්‍රියෙන් හා කරුණාවෙන් සියලු ලෝවැසියන්හට සෙත් පතන්නට වුනා.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *