සති සම්පජඤ්ඤය හා භාවනාමය වැඩ සටහන් මාලාව

සති සම්පජඤ්ඤය හා භාවනාමය වැඩ සටහන් මාලාව

දේශන මාලාව

01. පව් පින් – හොඳ නරක පිළිබඳව වැටහීම.

1. කර්ම ඵල.
2. කාය කම්ම, වචී කම්ම, මනෝ කම්ම.
3. පුඤ්ඤාභි සංඛාර, අපුඤ්ඤාභි සංඛාර,
ආන්යෙඤ්ඤාභි සංඛාර.
4. කර්මය හා පුනර්භවය.

02. ඇදහීම හා වැටහීම අතර ඇති වෙනස.

1. ආරය.
2. පරිසරය.
3. ආගමික ඉගැන්වීම්.
4. සම්ප්රදායන්.

03. ගැටලු හඳුනා ගැනීම, සමථයකට පත් කරගැනීම හා විසඳාගැනීම පිළිබඳ මුළික අවබෝධය.

1. ආධ්යාත්මික දුර්වලතා මුල් කරගත් ගැටලු.
2. බාහිර ලෝකය මුල් කරගත් ගැටලු.
3. පවුල් ප්රශ්න.
4. දාර්ශනික ප්රශ්න.
04. චතුරාර්ය සත්යය හා සති සම්පජඤ්ඤය.

1. දුක්ඛාර්ය සත්යය.
2. දුක්ඛ සමුදාර්ය සත්යය.
3. දුක්ඛ නිරෝධාර්ය සත්යය.
4. දුක්ඛ නිරෝධගාමිනි පටිපදාර්ය සත්යය.

05. ලෞකික සැපය හා ලෝකෝතර සැපය.

1. ලෞකික ගිහි සැපය.
1. අත්ථි සුඛ.
2. භෝග සුඛ.
3. අනණ සුඛ.
4. අනවජ්ජ සුඛ

2. ලෞකික පැවිදි සැපය.
1. අප්පිච්චතාවය.
2. සන්තුට්ඨිතාවය.
3. සුභරතාවය.
4. පවිවේකතාවය.

06. සතර සතිපට්ඨානය.

1. කායානුපස්සනාව.
2. වේදනානුපස්සනාව
3. චිත්තානුපස්සනාව.
4. ධම්මානුපස්සනාව.

07. සතර පධන් වීර්යය.

1. නොකළ අකුසල් නොකිරීම.
2. කරන අකුසල් නොකිරීම.
3. නොකළ කුසල් කිරීම.
4. කරන කුසල් කිරීම.

08. සතර සෘද්ධිපාද.
1. ඡන්දය.
2. චිත්තය.
3. වීර්යය.
4. මීමංසාව.

09. බල පංචකය.

1. සද්ධා
2. විරිය
3. සති
4. සමාධි
5. පඤ්ඤා

10. ඉන්ද්රිය පංචකය.

1. සද්ධා
2. විරිය
3. සති
4. සමාධි
5. පඤ්ඤා

11. සප්ත බොජ්ඣංග ධර්ම.
1. සති
2. ධම්මවිචය
3. විරිය
4. පීති
5. පස්සද්ධි
6. සමාධි
7. උපේක්ඛා

12. ආර්ය අෂ්ඨංගික මාර්ගය.

1. සම්මා දිට්ඨි
2. සම්මා සංකප්ප
3. සම්මා වාචා
4. සම්මා කම්මන්ත
5. සම්මා ආජීව
6. සම්මා වායාම
7. සම්මා සති
8. සම්මා සමාධි

13. ධ්යානාංග

1. ප්රථම ධ්යානය
2. ද්විතීය ධ්යානය
3. තෘතීය ධ්යානය
4. චතුර්ථ ධ්යානය

14. අභිඤ්ඤා

1. පුබ්බේ නිවේසයානුස්සති ඥාණය
2. සෘද්ධිවිධ ඥාණය
3. දිබ්බ චක්ෂු ඥාණය
4. දිබ්බ ශෝත්ර ඥාණය

15. පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මය

1. අවිජ්ජා
2. සංඛාර
3. විඤ්ඤාණ
4. නාමරූප
5. සළායතන
6. ඵස්ස
7. වේදනා
8. තණ්හා
9. උපාදාන
10. භව
11. ජාති
12. ජරා, මරණ, සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස,
උපායාස

16. විදර්ශනා ඥාණ සංග්රහය

1. සම්මස්සන ඥාණය
2. උදයබ්බයානුපස්සනා ඥාණය
3. භංගානුපස්සනා ඥාණය
4. භයතුප්පට්ඨාන ඥණය
5. ආදීනවානුපස්සනා ඥාණය
6. නිබ්බිදානුපස්සනා ඥාණය
7. මුඤ්චිතු කම්යතා ඥාණය
8. පටිසංඛානුපස්සනා ඥාණය
9. සංඛාරුපේක්ඛා ඥාණය
10. සච්චානුලෝමික ඥාණය
17. මාර්ග ඵල පිළිබඳ විග්රහය

1. සංයෝජන ධර්ම
2. සෝවාන් මාර්ගය හා ඵලය
3. සකදාගාමී මාර්ගය හා ඵලය
4. අනාගාමී මාර්ගය හා ඵලය
5. අරහත් මාර්ගය හා ඵලය

18. ආනිසංස සහිත පිරිත් දේශනා

1. දම්සක් පැවැතුම් සූත්රය
2. සච්ච විභංග සූත්රය
3. මහා මංගල සූත්රය
4. කරණීයමෙත්ත සූත්රය
5. මහ කාස්සපථේර බොජ්ඣංග සූත්රය
6. මහ මොග්ගල්ලානථේර බොජ්ඣංග සූත්රය
7. මහ චුන්දථේර බොජ්ඣංග සූත්රය
8. ගිරිමානන්ද සුත්රය
9. මහා සතිපට්ඨාන සූත්රය

භාවනා ක්රම

01. බුදුගුණ භාවනාව
02. බුද්ධ ඤාණසම්මර්ශන භාවනාව
03. බුදුගුණ අධිෂ්ඨාන භාවනාව
04. මෛත්රී භාවනාව
05. දිසා අනුදිසා අනුගත මෛත්රී භාවනාව
06. පාරමී පාදක කරගත් මෛත්රී භාවනාව
07. ඉවසීම පාදක කරගත් මෛත්රී භාවනාව
08. කායගතා සති භාවනාව
09. මරණානුස්සති භාවනාව
10. තිලක්ඛණ භාවනාව
11. ඉරියව් පාදක කරගත් සක්මන් භාවනාව
12. බුද්ධ ඤාණ සිහිපත් කරගත් සක්මන් භාවනාව
13. මෛත්රිය පාදක කරගත් සක්මන් භාවනාව
14. දෙතිස් කුණප සම්මර්ශණය පාදක කරගත් සක්මන්
භාවනාව
15. ආනාපාන සති භාවනාව

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *