සීලයෙහි මනාව පිහිටා, සමථ – විදර්ශනාවන් ඇසුරින් සමාධිය හා ප්‍රඥාව දියුණු කරගන්න පුලුවන්. එසේම උට්ඨාන වීර්යයත් ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවත් වඩාත් දියණු කරගන්න පුලුවන්. මේ කාරණාවන් මනාව දියුණු කරගන්නා වූ පුද්ගලයා ගැටලු විසඳාගන්නට සමත් වන අතර සාමකාමී – සහනශීලි ජිවිතයක හිමිකරුවෙකු වන්නේය. මෙම කාරණාව සම්බන්ධයෙන් වඩාත් උනන්දු වන්නට මා නිතැතින්ම කැමැත්තෙමි.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *