හැමදේම සිදුවන්නේ හොඳටයි යනුවෙන් ගැනීම සර්වසුභවාදයයි. හැමදේකම නරක දැකීම සර්වාසුභවාදයයි. හොඳ දේ හොඳ හැටියටත් නරක දේ නරක හැටියට ගැනීම යථාර්වාදයයි. ඇති දේ ඇති සැටියෙන්ම තේරුම් ගැනීම යථාභූත ඥාණ දර්ශණයයි.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *