ජීවත්ව සිටින සෑම කෙනෙකුටම හැම මොහොතකම කරන්න පුලුවන් දේවල් මෙන් ම කරන්න බැරි දේවල් තියනවා. හොඳටම ඔත්පල වී නැඟිට ගන්න, කථා කරන්න බැරි පුද්ගලයාට කටට දාන මිදි යුෂ ටික ගිලින්නවත් හැකියාවක් තියනවා.

වැදගත්ම දේ වන්නේ අප විසින් කළ යුත්තේ කුමක්ද? නොකළ යුත්තේ කුමක්ද? යන්න තෝරා බේරාගෙන, ඒ ඒ තැන යුගයට, කාලයට හා අවශ්‍යතාවයට අනුව නිරවුල් කිරීමයි. කළ යුතු දේ නොකළ යුතු දේ හොඳින් තෝරා බේරාගන්නා තැනැත්තා කාගේත් ආදරය ගෞරවය දිනාගන්න සමත් වේ.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *