කවදාවත්ම – කාටවත්ම අවංක අයගේ තැන නැති කරන්න බැහැ. ඒක සනාථනිකයි. පොඩි පොඩි දේවල් නිසා අපි අවංකවම හිත් තලාගන්න අවශ්‍යම නැහැ. අවංක වෙන්නත් ඕනෑ. එසේම කිසි දෙයකින් කම්පා නොවන ශක්තිමත් කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනෑ. නිතරම සතුටින් හා සැහැල්ලුවෙන් කටයුතු කළහම ප්‍රශ්නවලට අපව පෙළන්න බැහැ. මා කථා කරන්නේ අත්දැකීම් ඇසුරින්.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *