ප්‍රතිපත්ති පූජා

“ආරභත නික්ඛමථ යුඤ්ජථ බුද්ධසා ධුනාථ මච්චුනෝ සේනං නළාගාරංව කුඤ්ජරෝ”

“අරඹන්න,නික්මෙන්න ,බුද්ධ ශාසනයෙහි යෙදෙන්න.
බටපඳුරු පොඩිපට්ටම් කරන හස්තිරාජයෙකු මෙන් මාර සේනාව දිනන්න”

පාමොජජබහුලො භිකඛු
පසනෙනා බුදධසාසනෙ
අධිගචෙඡ පදං සනතං
සංඛාරූප සමං සුඛං

තමාගේ ධර්මානුගත පැවැත්ම නිසා ධාර්මික, ප්‍රීතිය බහුල කොට ඇති, බුදු සස්නෙහි පැහැදුණු භික්ෂුනම සංස්කාරයන්ගේ සංසිඳීම වූ ශාන්ත සැපය ලබන්නේය.%e0%b6%b4%e0%b7%8a%e2%80%8d%e0%b6%bb%e0%b6%ad%e0%b7%92%e0%b6%b4%e0%b6%ad%e0%b7%8a%e0%b6%ad%e0%b7%93%e0%b6%b1%e0%b7%8a-%e0%b6%9c%e0%b6%bb%e0%b7%94-%e0%b6%9a%e0%b7%9c%e0%b6%a7-001

Share !

Bookmark the permalink.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *