තමන් සිතන පතන දේ අනුව සිත එකඟ වන්නේ නම්, එහි ආනිසංස දකින්නේ නම්, එයින් තමන්හටත්, ලෝකයාටත් යහපතක් වන්නේ නම්, මෙලොව යහපත පිණිසත්, පරලොව සුගතිය පිණිසත් හේතු වන්නේ නම්, කෙලෙස් නිවන්නට උපකාර වන්නේ නම්, එහි යෙදීම සුදුසු බව පැහැදිලියි. එදිනෙදා කවරම කටයුත්තකදී නමුත් මෙම සංකල්පනාව හිතකර වේ.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *