මහනුවර මහ රෝහලේ ළමා ශල්‍ය ඒකකයේදී අද දින සිදුකරන්නට යෙදුනු ඒ උතුම් පරිත්‍යාගය

මහනුවර මහ රෝහලේ ළමා ශල්‍ය ඒකකයේදී අද දින සිදුකරන්නට යෙදුනු ඒ උතුම් පරිත්‍යාගය.

Wellawatte Seelagawesi Thero Seelagawesi Thero

Evin Gamage Gihan Gamage Dhanushka N Induja Bandara Thilochana Wijesinghe15972593_1908489952720760_253320774117498489_o.jpg16112557_1908490049387417_2829484719778111897_o.jpg

Click here for all the photos

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *