තන්හාවෙන් තොර සිතක් පුරුදු කරන්නේ නම්, සියල්ල සම්පූර්ණ වන බවත්, තන්හාව ඇති තැන සැමදා අසම්පූර්ණ බවත් නුවණින් බලන කල්හි පැහැදිලි වේ.

Share !

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *